Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki

     Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rożnowicach

 

Program pracy Koła Turystycznego

Miejsce realizacji: Gimnazjum im. T. Kościuszki w Rożnowicach
Termin realizacji: rok szkolny 2016 / 2017

Odbiorcy programu: uczniowie gimnazjum, działacze SU Gimnazjum
Realizatorzy programu: Joanna Łukaszyk (opiekun SU); 
Rafał Rybka ( opiekun Koła Turystycznego )

 

Cele i założenia programu:

• pogłębianie wiedzy o własnym regionie, poznanie obiektów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu,

• pogłębianie wiedzy o społeczeństwie, dziedzictwie kulturowym regionu ( tradycji, zabytkach kultury i historii),

• wytworzenie bliskich więzi ze środowiskiem lokalnym poprzez piesze wędrówki po okolicy,

• opracowywanie harmonogramów wycieczek,

• tworzenie gazetek tematycznych związanych z turystyką,

• wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania i przeciwdziałania patologii społecznej,

• upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej,

• uwrażliwianie na piękno przyrody oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu.

Formy i metody pracy:

• organizowanie wycieczek, rajdów, ognisk,

• sprawowanie opieki nad cmentarzem wojskowym,

• poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury o dużych walorach krajoznawczych i historycznych,

• redagowanie gazetki ściennej.

 Ramowy plan pracy

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne. Ustalenie kierunków pracy koła.

wrzesień

2.

Organizacja I Rajdu Integracyjnego klas I G .

wrzesień/październik

3.

Organizacja Rajdu klas II i III G w Beskid Niski

wrzesień / październik

4.

Porządkowanie cmentarza wojskowego.

październik / listopad

5.

Kulig połączony z ogniskiem.

styczeń / luty (w zależności od pogody)

6.

Tematyczne gazetki ścienne

cały rok

7.

Spotkanie kameralne - gazetka ścienna z okazji Święta Ziemi.

kwiecień

8.

Ognisko w grabinie.

maj / czerwiec

9.

2 – dniowy Rajd do Wysowej z noclegiem w Ośrodku „Zacisze”

czerwiec

 10

Podsumowanie pracy Koła

czerwiec

  

   PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

-     zna walory krajoznawcze i turystyczne Beskidu Niskiego , regionu Pogórza i Polski

-         aktywnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i rajdach,

-         zna regulamin szkolnych wycieczek krajoznawczych,

-         prowadzi gazetki tematyczne

-         zna zasady turystyki pieszej i stosuje je na wycieczkach i rajdach,

-         angażuje się w akcje związane z ochroną środowiska naturalnego,

 

 

                                                                                       Opracował  mgr Rafał Rybka